Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ป่าชายเลน

รวม ป่าชายเลน ใน EDTguide

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จั๊กกะนิด ณ คลองโคน

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จั๊กกะนิด ณ คลองโคน

นั่งเรือในจังหวัดสมุทรสงคราม กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน ต.คลองโคน

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ บริเวณปากแม่น้ำระยองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติและทรัพยากรป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองต่อไป จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 หากสนใจเข้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน หรือรับฟังบรรยาย จัดสัมมนาหรือกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ติดต่อก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง โทร.038 - 940108

เปลี่ยนที่หายใจ ไปเที่ยวป่าชายเลนใกล้กรุง @ศูนย์ฯสิรินาถราชินี

เปลี่ยนที่หายใจ ไปเที่ยวป่าชายเลนใกล้กรุง @ศูนย์ฯสิรินาถราชินี

ตาดู หูฟัง จมูกสูดอากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ กับป่าชายเลนใกล้เมืองกรุง

อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

เป็นหาดต่อเนื่องกับหาดแหลมเสด็จ ช่วงเช้าตรู่และช่วงเย็นน้ำจะลดมองเห็นหาดทรายกว้างสุดตาสวยงาม มีบ่อสาธิตการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิดและเป็นแหล่งที่มีหอยชุกชุม เช่น หอยปากเป็ด หอยกระปุก หอยนางรม และปูดำ

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

วนอุทยานปราณบุรี มีหาดทรายสะอาดร่มรื่นด้วยแนวสนทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล เกาะสิงห์โต เขาตะเกียบ และเขาเต่า เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและกิจกรรมล่องเรือสัมผัสธรรมชาติและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน้ำ รวมทั้งชมวิถีชีวิตชา วบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลอง

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

วนอุทยานปราณบุรี มีหาดทรายขาวสะอาด ร่มรื่นด้วยแนวสนทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเล เกาะสิงห์โต เขาตะเกียบ และเขาเต่า เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและกิจกรรมล่องเรือสัมผัสธรรมชาติและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนทางน้ำ รวมทั้งชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลอง

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด