Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

tha chalom

รวม tha chalom ใน EDTguide

ท่าฉลอม สมุทรสาคร

ท่าฉลอม สมุทรสาคร

ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 105 ปี ของ ท่าฉลอม ก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจจากสุขาภิบาลท่าฉลอมในอดีต ได้ถูกยกฐานะเป็น เทศบาลนครสมุทรสาคร ทว่าไม่อาจลบความทรงจำและชื่อของ ท่าฉลอม ให้เลือนหายไปได้ ณ วันนี้ท่าฉลอมกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำสร้างรายได้ แก่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท ตลอดจนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้ามากกว่า 3 แสนคนต่อปี เอกลักษณ์อันโดดเด่นของ ท่าฉลอม ที่คงอยู่ถึงปัจจุบัน คือ เป็นเมืองท่าสำคัญในการสัญจรไปมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่าฉลอมยังได้ชื่อว่าเป็นตำบลที่มีการเติบโต

ทั้งหมด 1 หน้า 1

รวมฮิต! กินดื่มเที่ยว

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก ยอดนิยม

หมวดยอดนิยม

ผู้สนับสนุนเนื้อหา

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด