Click
ribbon

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร รัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างขึ้นเลียนแบบโบสถ์ฝรั่งเมื่อ พ.ศ. 2421 เพื่อประกอบศาสนกิจ ซึ่งเสมือนเป็นวัดหลวงที่เคียงคู่กับพระราชวังบางปะอิน พระอุโบสถวัดนี้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอทิก ลักษณะเด่น คือ มียอดแหลมสูง ผนังพระอุโบสถประกอบด้วยกระจกสี เพื่อให้แสงผ่าน เข้ามาเป็นสีต่าง ๆ พระประธานออกแบบโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิฐวรการ มีนามว่า "พระพุทธนฤมลธรรมโวภาส" ปางสมาธิประทับในซุ้มเรือนแก้ว หน้าตักกว้าง 22 นิ้ว สูงจากรากฐานพระรัศมี 36 นิ้ว

03 มิ.ย. 2551 5024

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

Wat Niwet Tham Prawat
  • ที่อยู่ : บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา
  • วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร รัชกาลที่ 5 โปรดให้สร้างขึ้นเลียนแบบโบสถ์ฝรั่งเมื่อ พ.ศ. 2421 เพื่อประกอบศาสนกิจ ซึ่งเสมือนเป็นวัดหลวงที่เคียงคู่กับพระราชวังบางปะอิน พระอุโบสถวัดนี้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอทิก ลักษณะเด่น คือ มียอดแหลมสูง ผนังพระอุโบสถประกอบด้วยกระจกสี เพื่อให้แสงผ่าน เข้ามาเป็นสีต่าง ๆ พระประธานออกแบบโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิฐวรการ มีนามว่า "พระพุทธนฤมลธรรมโวภาส" ปางสมาธิประทับในซุ้มเรือนแก้ว หน้าตักกว้าง 22 นิ้ว สูงจากรากฐานพระรัศมี 36 นิ้ว

สราวุธ ขาวงาม

8 มิ.ย. 2555 17:55

:o29: :o30: :o31:
4 ดาว 5