Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร

ถือเป็นมงคลชีวิตที่ครั้งหนึ่งเหล่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493-2542

1365
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
ถือเป็นมงคลชีวิตที่ครั้งหนึ่งเหล่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493-2542 เป็นเวลากว่า 50 ปี กระทั่งพระองค์ทรงพระประชวร และโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์ในเวลาต่อมา เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสำหรับบ้านที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์นี้ให้เล่าต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของไทยเกิดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตด้านการแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2473 และวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรก ณ ตึกบัญชาการในอดีต (อาคารมหาจุฬาลงกรณ์) จากเดิมคือ ‘โรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือน’ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อปี พ.ศ. 2442
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
กระทั่งปี พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ และประดิษฐานขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยว่า ‘จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถ.พญาไท วังใหม่ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2215 3555, 0 2215 0871-3

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกแก่บัณฑิต ‘มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง’ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ‘มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’ นับเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งที่ 2 ของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทย โดยให้สิทธิ์แก่ผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษา ผู้เคยศึกษาในโรงเรียนกฎหมาย รวมถึงผู้ที่เป็นข้าราชการ ส.ส. ครู ผู้แทนตำบล ฯลฯ ได้เข้าเรียน 
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
มีพิธีเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยความคิดริเริ่มของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น) เพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับการพัฒนาด้านการเมือง รัฐธรรมนูญ และประชาธิปไตยของไทย เดิมมหาวิทยาลัยอยู่ที่ตึกโรงเรียนกฎหมาย เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2478 จนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 ถ.พระจันทร์ พระบรมมหาราชวังพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2261 3333

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
นับเป็นมหาวิทยาลัยลำดับที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร เดิมคือโรงเรียนช่างไหม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2447 ณ ท้องที่ทุ่งศาลาแดง โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมช่างไหมในขณะนั้น ทรงจัดตั้งขึ้น จากนั้น พ.ศ. 2449 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการเพาะปลูก และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนกระทรวงเกษตราธิการ
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
จนถึง พ.ศ. 2486 จึงเปลี่ยนมาเป็น ‘มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์’ เปิดสอนเฉพาะด้านการเกษตรอย่างเดียว และในเวลาต่อมาค่อยๆ ขยายสาขาครอบคลุมวิชาด้านอื่นๆ สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมาครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาวจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02942 8200-45

มหาวิทยาลัยศิลปากร

10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
นับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งแรกของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกจากโรงเรียนปราณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ในสมัยรัชกาลที่ 7 จนวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 มิสเตอร์ Corrado Feroci (ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี) ชาวอิตาเลียน ซึ่งเดินทางมารับราชการในประเทศไทย ได้ช่วยกันพัฒนาหลักสูตรร่วมกับพระยาอนุมานราชธน จนได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนขึ้นเป็น ‘มหาวิทยาลัยศิลปากร’ ตั้งแต่นั้นมา 
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2508 ณ วังท่าพระ และในปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
31 ถ.หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2623 6115-21

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
ปีการศึกษา 2532 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ศาลาอ่างแก้ว ซึ่ง ‘มหาวิทยาลัยเชียงใหม่’ นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่จัดตั้งตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 โดยหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น 
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
จนวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0 5394 3333, 0 5394 1000

มหาวิทยาลัยมหิดล

10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2493 เป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2492-2493 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แรกเริ่มเดิมทีนั้น ‘มหาวิทยาลัยมหิดล’ คือสถาบันการศึกษาที่มาจากโรงเรียนแพทยากร โรงพยาบาลศิริราช ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น ‘มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์’ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
กระทั่งวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามมหาวิทยาลัยใหม่ว่า ‘มหิดล’ จากระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลมีอายุยาวนานกว่า 100 ปี มีวิวัฒนาการมาหลายยุคสมัย

มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถ.พระราม 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2201 5099

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
สถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาแห่งเดียวในประเทศไทย ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเมื่อปี พ.ศ. 2514 ณ ถนนรามคำแหง หัวหมาก เนื่องจากเกิดปัญหาการขาดแคลนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆ มีสถานที่เรียนจำกัด ไม่สามารถรับทุกคนเข้าเรียนได้ทั้งหมด ‘มหาวิทยาลัยรามคำแหง’ จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสเรียนอย่างทั่วถึง 
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลางฯ ในการนั้นก็ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรกด้วย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2086 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร. 02310 8000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
จากที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ต.บางมด อ.ราษฎร์บูรณะ จ.ธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการได้ขอเช่าพื้นที่ไว้ 32 ไร่ สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น แบบมาตรฐาน 14 ห้องเรียน บ้านพักครู โรงอาหารพร้อมใช้ ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ท่านอธิบดีสนั่น สุมิตร ทราบเรื่องจึงเสนอให้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ ‘วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี’ และประกาศตั้งวิทยาลัยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 รับเฉพาะผู้จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์เพื่อมาศึกษาต่อ 3 ปี จนได้วุฒิ ปวส. ที่นี่นับเป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกในประเทศไทย 
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
พ.ศ. 2514 ได้รวมวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคโทรคมนาคมมาเป็น ‘สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า’ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2517 ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็น ‘มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี’ เมื่อ พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2515

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0 2470 8000, 0 2427 0039

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
จากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 ณ ถนนประสานมิตร มาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 และสถาปนาขึ้นเป็น ‘มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ’ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เรื่อยมาจนขยายวิทยาเขตออกหลายจังหวัด 
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
และวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรครั้งแรกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซ.สุขุมวิท 23 คลองตันเหนือวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2649 5000
ขอบคุณภาพจาก : มศว.ประสานมิตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
จาก ‘วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา’ เพื่อผลิตครูอาชีวะ ทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพ จนพัฒนาระบบการเรียนการสอนมาต่อเนื่อง กระทั่งวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า ‘สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล’ อันหมายถึง สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา 
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร
และในปีเดียวกันนั้น มีการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลด้วย วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็น ‘มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี’ ตั้งแต่นั้นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก (คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 121110
โทร. 0 2549 4990-2
10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 1 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 2 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 3 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 4 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 5 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 6 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 7 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 8 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 9 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 10 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 11 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 12 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 13 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 14 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 15 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 16 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 17 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 18 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 19 10 มหาวิทยาลัย รัชกาลที่ 9 เคยเสด็จ พระราชทานปริญาบัตร รูปที่ 20