Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

สถานที่เฉลิมพระเกียรติฯแต่ละแห่งล้วนสร้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เป็นพื้นที่ให้ความรู้ การศึกษา และเป็นไปเพื่อความสุขของพสกนิกรทั้งสิ้น

2605
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
สถานที่เฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ละแห่งล้วนสร้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เป็นพื้นที่ให้ความรู้ การศึกษา และเป็นไปเพื่อความสุขของพสกนิกรทั้งสิ้น คงไม่ต้องบรรยายว่าพระองค์ท่านทรงรักพวกเราแค่ไหน เชิญไปสัมผัสผ่านสถานที่เฉลิมพระเกียรติเหล่านี้ด้วยตนเอง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
จัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยกรมศิลปากรได้รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านและพระบรมวงศานุวงศ์ มาจัดเก็บและอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดกของชาติ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นและหาข้อมูลต่างๆ เช่น พระราชหัตถเลขา พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชนิพนธ์ ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ พระบรมฉายาลักษณ์ แถบบันทึกพระสุรเสียง ฯลฯ

ตลอดจนเอกสารการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ซาบซึ้งถึงพระปรีชาสามารถและความรักความห่วงใยอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้าอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2902 7940
เปิดทุกวัน (ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-16.30 น.
ขอบคุณภาพจาก : คุณมด

อาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 

10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
การเกื้อหนุนและสนับสนุนพระพุทธศาสนา นับเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงกระทำมาโดยตลอด พระองค์ท่านทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกมาตลอดการครองราชย์ 70 ปี สร้างขึ้นในสมัยที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

เพื่อตอบสนองความต้องการของวิถีชุมชนเมือง เมื่อผู้คนประสบปัญหาชีวิต ขาดความสุขทางใจ สถานที่ปฏิบัติธรรมจึงสำคัญยิ่ง เพื่อช่วยให้คนใกล้ชิดศาสนาและได้เจริญสติลดความเครียด สถานที่นี้จัดเตรียมไว้พร้อมให้บุคคลภายนอกเข้าใช้ สะดวกสบายอยู่ใจกลางเมือง เป็นความชาญฉลาดของพระองค์ท่านที่อยากให้วัดและชุมชนได้เกื้อกูลกันอย่างเช่นในอดีต
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
อาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
999/9 ซ.พระรามเก้า 19 ถ.พระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2719 7676
ขอบคุณภาพจาก : คุณมด

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ที่นี่รวมหน่วยงานราชการต่างๆ ไว้ทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน โดยมีแนวคิดให้บริหารพื้นที่และทรัพยากรของราชการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถาปัตยกรรมที่ออกมาจึงเน้นความทันสมัย โดดเด่น สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ เป็นอาคารประหยัดพลังงานโดยใช้ระบบ Co-Generation เพื่อตอบสนองการใช้งานจริง 
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานง่ายขึ้น ทั้งข้าราชการและประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยมีการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มาที่เดียวได้ครบทุกอย่าง สิ่งเหล่านี้เกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลและความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างแท้จริง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้องหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2142 2233
ขอบคุณภาพจาก : คุณมด

โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ศูนย์นิทรรศการที่มีข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านเกษตร สิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์ และด้านพลังงาน โดยพระองค์ท่านทรงเน้นการแก้ไขและจัดการปรับปรุงคุณภาพของคน ดิน น้ำ ป่า ให้เป็นระบบเพื่อเกื้อหนุนกัน 

นับเป็นองค์ความรู้ของราชาปราชญ์ที่ยากนักจะหาใครมาเทียบ โครงการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อให้ว่า ‘ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ’ เหมาะจะพาเด็กๆ มาหาความรู้เพิ่มเติม อยู่แค่นครนายกนี่เอง
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
98/1 ม.2 บ้านท่าด่าน ต.หินตั้งอ.เมืองฯ จ.นครนายก 26000
โทร. 0 3738 4049
เปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
ขอบคุณภาพจาก : โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
อุทยานแมลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีชื่อเรียกง่ายๆ ว่า ‘โดมแมลง’ สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาแมลงครบวงจร 

มีพิพิธภัณฑ์แมลง นิทรรศการแมลง มีการเพาะเลี้ยงแมลงหายากและใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงมีการทำฟาร์มผีเสื้อหลายร้อยชนิด โดมแมลงมีขนาดใหญ่ นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินเล่นและเรียนรู้ธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด สำหรับคนรักแมลง มาที่นี่ได้ความรู้กลับไปมากมาย ส่วนคนที่ไม่รู้จัก มาแล้วก็จะรู้จักแมลงเพิ่มขึ้น
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 0 3435 1886
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 09.30-17.00 น.

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดเล็ก สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 72 พรรษา กรมประมงจึงร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นในบริเวณอ่าวคุ้งกระเบน 

และพระองค์ท่านก็พระราชทานนามสถานที่นี้ด้วย ด้านในพิพิธภัณฑ์มีสัตว์น้ำทั้งหมด 36 ตู้ เป็นปลาท้องถิ่น ปลาหายาก และอุโมงค์ปลา โดยมีแผ่นป้ายให้ความรู้ตลอดทาง ที่สำคัญคือเข้าชมฟรี เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของเด็กนักเรียน และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนม.7 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
โทร. 0 3936 9216
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 08.30-16.30 น.

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) 

10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ต้นกำเนิดของ ‘ดอยคำ’ แบรนด์อันแสนคุ้นตาที่คนไทยรู้จักกันดีว่ามีต้นกำเนิดจากเชียงใหม่ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชาวเขากับชาวบ้านบนดอยเรื่อยมา ใครอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปของ ‘ดอยคำ’ ต้องมาที่นี่ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป จัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
แต่ใครจะรู้ว่าพิพิธภัณฑ์สวยเก๋แห่งนี้ เคยถูกน้ำท่วมและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 มาแล้ว พื้นที่ได้รับความเสียหายเกือบหมด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริฟื้นฟูและจัดตั้งโรงงานขึ้นใหม่ รวมถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วย นับเป็นพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นยิ่ง

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)
72 ม.12 หมู่บ้านบ้านยางต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
โทร. 0 5305 1019
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 08.30-16.30 น.
ขอบคุณภาพจาก : คุณจิตรกัญญา อมรนพกุล

หออัครศิลปิน 

10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นเลิศในด้านศิลปะทั้งมวล อย่างที่เราได้ประจักษ์กันเป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น ศิลปินทั่วโลกต่างก็ยกย่องพระองค์ท่านให้เป็นเอกทางด้านนี้ 
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
‘หออัครศิลปิน’ ได้รวบรวมและจัดแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระองค์ท่าน 9 ด้าน คือ ด้านหัตถกรรม ด้านวาทศิลป์ ด้านวรรณศิลป์ ด้านจิตรกรรม ด้านถ่ายภาพ ด้านภูมิสถาปัตยกรรม ด้านประติมากรรม ด้านคีตศิลป์ และด้านการพระราชนิพนธ์เพลง เพื่อให้เราได้มาชื่นชมพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด

หออัครศิลปิน
ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้าอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2902 7940
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00-16.30 น.(วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากต้องการเข้าชม ควรทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า)
ขอบคุณภาพจาก : คุณมด

หอรัชมงคล สวนหลวง ร. 9 

10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
อาคารรูปเก้าเหลี่ยมด้านเท่า หลังคาโครงสูง ตั้งโดดเด่นอยู่กลางสวนหลวง ร. 9 สร้างขึ้นเพื่อถวายในศุภมงคลสมัยทรงเจริญพระชมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นศิลปกรรมประยุกต์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บนเนิน 9 ระดับ ภายในมีห้อง 9 ห้อง ออกแบบโดยหม่อมหลวงตรีทศยุทธ เทวกุล 

ส่วนด้านในห้องจัดแสดงหุ่นจำลอง โครงการในพระราชดำริ ของใช้ส่วนพระองค์ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เช่น เรือใบซูเปอร์มด แซ็กโซโฟน แผนที่เก่า เป็นต้น ส่วนบริเวณภายในอาคารเป็นห้องกว้างขนาดใหญ่ สามารถใช้เป็นที่จัดกิจกรรม และจุคนได้ประมาณ 500 คน นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและอลังการที่สุดในสวนหลวง ร. 9 แห่งนี้
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
หอรัชมงคล สวนหลวง ร. 9
ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอนประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2328 1395, 0 2328 1385-6
เปิดทุกวัน เวลา 05.00-19.00 น.
ขอบคุณภาพจาก : คุณมด

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บางขุนนนท์

10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
สวนสาธารณะหลักแห่งแรกในเขตบางกอกน้อย เป็นพื้นที่ของราชพัสดุ จำนวน 21 ไร่ สร้างขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา เพื่อเป็นที่หย่อนใจและใช้ออกกำลังกายของประชาชน มีทั้งสนามเด็กเล่น ศาลาพักผ่อนกลางน้ำ ลานวัฒนธรรม

มีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชกรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่างๆ มีห้องศูนย์ข้อมูล ห้องสมุด ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมด้วยพื้นที่สำหรับสวนอนุรักษ์และพัฒนาพรรณไม้เขตร้อนประเภทไม้ผล เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้ทุกวัน
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บางขุนนนท์
ถ.บางขุนนท์ บางขุนนนท์บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2424 0056
เปิดทุกวัน เวลา 05.00-21.00 น.
ขอบคุณภาพจาก : คุณมด


10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 1 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 2 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 3 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 4 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 5 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 6 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 7 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 8 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 9 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 10 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 11 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 12 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 13 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 14 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 15 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 16 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 17 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 18 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 19 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 20 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 21 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 22 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 23 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 24 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 25 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 26 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 27 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 28 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 29 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 30 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 31 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 32 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 33 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 34 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 35 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 36 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 37 10 สถานที่ทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รูปที่ 38