Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์

สายบุญห้ามพลาด!! เส้นทางไหว้พระรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่นอกจากจะได้ทำบุญ ไหว้พระเสริมสิริมงคลแล้ว ยังได้ชมความสวยงามทางสถาปัตยกรรมในแต่ละวัดด้วย

6915
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
สายบุญห้ามพลาด!!  One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่นอกจากจะได้ทำบุญ ไหว้พระเสริมสิริมงคลแล้ว ยังได้ชมความสวยงามทางสถาปัตยกรรมในแต่ละวัดที่ไม่มีที่ไหนในโลกเหมือนที่กรุงเทพฯ อีกด้วย วันหยุดนี้ก็ตามไปรับบุญกันได้เลย (แนะนำให้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ เพื่อเวลาเดินทางกันด้วยนะค่ะ)
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรียกว่า วัดโพธิ์ พระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร ที่ฝ่าพระบาทแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
ที่อยู่ : ถนนสนามไชย หลังพระบรมหาราชวัง ถ.ถนนสนามไชย พระบรมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น. 

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ (หรือบางหว้าใหญ่) ภายในวัดระฆังโฆสิตารามมีหอพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี และโปรดเกล้าฯ ให้รื้อมาถวายวัด เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
ที่อยู่ : ถนนอรุณอมรินทร์ ถ.อรุณอมรินทร์ ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพเป็นแม่กองก่อสร้าง เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, 6, 7 และ 9 เมื่อครั้งทรงผนวช ณ วัดแห่งนี้ สิ่งที่น่าชมภายในวัด ได้แก่ พระสุวรรณเขตหรือเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือ หลวงพ่อเพชร เป็นพระประธานองค์ใหญ่และองค์แรกของพระอุโบสถ พระพุทธชินสีห์ พระรูปสมเด็จพระสมณเจ้า 2 องค์ คือ สมเด็จกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ และสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง ตำหนักปั้นหยา และพระศาสดาพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร
ที่อยู่ : ถนนพระสุเมรุ ถ.พระสุเมรุ บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพฯ

วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2350 โดยให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย  พระอุโบสถของวัดสุทัศน์ จัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พระประธานภายในพระอุโบสถ คือ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทั้งพระอุโบสถ หากใครได้มีโอกาสไปกราบไหว้พระศรีศากยมุนีใน "พระวิหารหลวง" ต้องไปดูรูปจิตรกรรม "เปรตวัดสุทัศนฯ"
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ที่อยู่ : 146 ริมถนนตีทอง 1 ถ. บำรุงเมือง เสาชิงช้า  พระนคร กรุงเทพฯ

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร มีจุดเด่นคือ พระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง  เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระระเบียงรอบพระอุโบสถ มีพระเจดีย์รายรอบ ภายในพระระเบียงมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงกันอยู่เต็มพระระเบียงทั้ง 4 ด้าน ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางสมาธิ ซึ่งเป็นพระปั้นปิดทองปางสมาธิที่ใหญ่โต พร้อมด้วยความงามสมพุทธลักษณะองค์หนึ่งในกรุงเทพมหานคร
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)
ที่อยู่ : 344 ถ.จักรพรรดิพงษ์ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
เปิดทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อวัดสลัก สร้างในสมัยอยุธยา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถือว่าเป็นอีกวัดที่มีความเก่าแก่และสำคัญอย่างมากอีกแห่งกรุงเทพฯ สิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหารพระมณฑป วิหารโพธิ์ลังกา หรือวิหารน้อย ต้นศรีมหาโพธิ์ และมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยหรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ด้านในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน"พระศรีสรรเพชญ์"  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ 
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ที่อยู่ : ถ.หน้าพระธาตุ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ
เปิดทุกวัน เวลา 07.00 - 17.00 น.

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วัดนี้เป็นวังของพระบรมวงศ์เธอกรมหลวง บดินทร ไพศาลโสภณ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2412 และแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2413 แล้วนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดโสมนัสวรวิหารมาจำพรรษาอยู่ พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธนิรันตรายมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถด้วยสิ่งที่น่าสนใจภายใจวัด ได้แก่ พระพุทธอังคีรสเป็นพระประธานในพระอุโบสถประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี พระอุโบสถที่มีบานประตูและหน้าต่างลายไทยลงรักประดับมุกเป็นรูปดวงตราเครื่องราชอิสริยภรณ์ ต่างๆ ที่มีความสวยงามมาก
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ที่อยู่ : ถนนเฟื่องนคร วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เปิดทุกวันธรรมดา 09.00-10.00 น. และ 17.00-18.00 น. วันพระและช่วงปีใหม่ 08.00 -13.30 น. 

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นวัดธรรมยุต และเป็นไปตามโบราณประเพณีว่าในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ 3 วัดเสมอ จึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อสวนกาแฟหลวง ในรัชกาลที่ 3 สร้างวัดเล็กๆ ขึ้นวัดหนึ่ง พระราชทานนามว่า วัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม แล้วต่อมาทรงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้ คือ พระวิหารหลวงซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาฝนังเกี่ยวกับพระราชพิธีสิบสองเดือน และภาพสุริยุปราค
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ที่อยู่ : 2 ถ.สราญรมย์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม


วัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น โดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้างศิลปสถาปัตยกรรมไทยโบราณที่มีความวิจิตรงดงามและเป็นระเบียบ ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุดวัดหนึ่ง

เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในชื่อ Marble Temple พระประธานของวัดจำลองมาจากพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก บริเวณพระระเบียงด้านหลังพระอุโบสถเรียงรายด้วยพระพุทธรูปโบราณปางต่างๆ 52 องค์

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ที่อยู่: 69 ถนน นครปฐม ติด คลอง แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วัดมกุฎกษัตริยาราม


วัดนี้ถูกสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากขุดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นคูพระนครชั้นนอกแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนที่กรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นเคียงคู่กับวัดโสมนัสราชวรวิหาร

สิ่งสำคัญภายในได้แก่ พระวิหาร และพระอุโบสถ มีลายพระมหามงกุฏอันเป็นตราประจำรัชกาลที่ 4 ทั้งที่หน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูหน้าต่างเช่นเดียวกัน ผนังด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมอันหลากหลาย

วัดมกุฎกษัตริยาราม
ที่อยู่: ถนน กรุงเกษม แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ)


วัดเก่าแก่ เดิมชื่อ “วัดเลียบ” ตั้งอยู่เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งกรุงเทพฯ วัดนี้เป็นวัดหนึ่งตามธรรมเนียมประเพณีโบราณที่ว่า ในราชธานีจะต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐ์ 

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากวัดตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ คือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และ โรงไฟฟ้าวัดเลียบ สถานที่สำคัญ ๆ ของวัด รวมทั้งพระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือขรัวอินโข่ง จึงถูกระเบิดทำลายจนหมด ปัจจุบันวัดราชบุรณะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหมด

วัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ)
ที่อยู่: 119 ถนน จักรเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 1 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 2 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 3 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 4 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 5 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 6 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 7 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 8 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 9 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 10 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 11 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 12 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 13 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 14 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 15 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 16 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 17 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 18 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 19 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 20 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 21 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 22 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 23 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 24 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 25 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 26 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 27 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 28 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 29 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 30 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 31 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 32 One day Trip เส้นทางไหว้พระ 11 วัด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รูปที่ 33