Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

อ่านเลย วิธีเตรียมตัว ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนคนจน รอบ 2 มาแล้ว เมษายน 60 นี้

เตรียมตัวให้ดี ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 มาแล้ว เมษายน 60 นี้

5288
อ่านเลย วิธีเตรียมตัว ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนคนจน รอบ 2 มาแล้ว เมษายน 60 นี้
อ่านเลย วิธีเตรียมตัว ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนคนจน รอบ 2 มาแล้ว เมษายน 60 นี้
มาแล้ว สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ในครั้งก่อน ล่าสุด ทางกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า จะมีการเปิดลงทะเบียนโครงการขอรับสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2560 ในวันที่ 3-28 เมษายน 2560

โดยจะเป็นการช่วยเหลือด้านต่างๆ จากภาครัฐ อาทิ ลดหย่อนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อจ่ายในรูปแบบเงินช่วยเหลือเหมือนกับผู้ที่ลงทะเบียนในรอบแรก

 
คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน จากข้อมูลผู้มีรายได้น้อยทั้งประเทศ 14-15 ล้านคน

ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 เปิดรับสมัครวันไหน?

จะเปิดรับสมัครในวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560

ใครคือคน ที่ต้องไปลงทะเบียนคนจนรอบ 2

ผู้ที่จะไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ต้องตรวจสอบว่าเรามีคุณสมบัติตามนี้หรือไม่

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)
3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ในปี 2559
4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในปี 2559
5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

 
(5.1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
- บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา
- ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
- เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
- เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

(5.2) ที่ดิน
กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดิน
- เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
- เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

รายได้ หมายถึงรายได้ของบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น ในกรณีประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครัวเรือน (เช่น ทำการเกษตรร่วมกัน) และไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียว

ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ต้องแสดงข้อมูลอะไรบ้าง?
- รายได้ (เงินเดือน/เงินฝากธนาคาร/สลากออมทรัพย์/พันธบัตร/หุ้น ฯลฯ)
- การถือครองทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/รถยนต์/จักรยานยนต์ ฯลฯ)
- หนี้สินคงค้างทั้งหมด (เงินกู้ในระบบ/เงินกู้นอกระบบ/หนี้บัตรเครดิต/หนี้เพื่อการศึกษา/หนี้เพื่อการเกษตรหรือประกอบธุรกิจ/หนี้เพื่อการอุปโภค-บริโภค/หนี้เพื่อซื้อบ้านและที่ดิน ฯลฯ)

เคยลงทะเบียนคนจนรอบ 1 ไปแล้ว ต้องไปลงทะเบียนคนจนรอบ 2 หรือไม่?

ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่เคยลงทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมา จำนวน 8 ล้านคน จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด เพื่ออัพเดทข้อมูลฐานรายได้ด้วย

ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
- บัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อย
- กำลังพิจารณาเรื่องการทำประกันชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อย
- เตรียมดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีรายได้น้อย

ลงทะเบียนคนจนรอบ 2 ได้ที่ไหนบ้าง
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารกรุงไทย
- สำนักงานคลังจังหวัด
- สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด (สังกัดกรมบัญชีกลาง)
- สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต

หมายเหตุ ต้องลงทะเบียนเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้หลายแห่ง

วิธีการลงทะเบียนคนจนรอบ 2
เปิดรับสมัครลงทะเบียน (3 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560)
1. ยื่นแบบฟอร์มฉบับเต็มได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนทุกแห่ง
2. เสียบบัตรประชาชน โดยพนักงานจะกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เข้าระบบให้
3. ตรวจสอบข้อมูลที่พนักงานกรอกให้ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

หลังลงทะเบียน (เดือนมิถุนายน 2560)
1. ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ในเดือนมิถุนายน ที่เว็บไซต์ epayment.go.th หรือที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. หากไม่มีชื่อให้ไปติดต่อหน่วยงานที่ได้ลงทะเบียนไว้
3. เตรียมรับบัตรสวัสดิการประจำตัวผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้