Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

สารวันเด็ก จากนายกรัฐมนตรี

สารวันเด็ก จากนายกรัฐมนตรี ปี 2555

1877
สารวันเด็ก จากนายกรัฐมนตรี
สารวันเด็ก จากนายกรัฐมนตรี
สาร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2555 วันที่ 14 มกราคม 2555

เนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2555 ดิฉันขอส่งความรักและความปราถนาดีมายังเด็ก เยาวชน ตลอดจน ผู้ปกครองและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติทุกคน พร้อมทั้งขอมอบคำขวัญ "วันเด็กแห่งชาติ" ปีนี้ว่า "สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี"

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ และเป็นพลังในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปในอนาคต รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่ปัญญา มีคุณธรรม ความสามัคคี และมีจิตอาสาเพื่อสังคม ตลอดจนมีนโยบายส่งเสริม ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่สำคัญคือยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ปีพุทธศักราช 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ ประชาชนเป็นจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเด็กและเยาวชนต่างได้รับผลกระทบ ทั้งจากปัญหาครอบครัว การดำรงชีวิตและการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จะฝึกให้เรามีความเข้มแข็งและเป็นบทเรียนให้เด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีความสามารถต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดีต่อไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมและน่าจดจำก็คือ เหตุการณ์ครั้งนี้มีกลุ่มเด็กและเยาวชนจิตอาสาจำนวนหนึ่งได้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ประสบภัย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยมีจิตสำนึกที่ดี มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ทำให้เชื่อมั่นว่าสังคมไทยและพี่น้องคนไทยจะไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยาก ถือเป็นคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของคนไทยที่มีมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

ที่มา: http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/15359/