Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ทรงอาราธนาพระเถระมาประชุมและชำระพระไตรปิฎก ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้ขุดสระแล้วรื้อพระตำหนักเรือนไทยสามหลังแฝดและหอนั่งมาปลูกลงในสระเพื่อใช้เป็นหอไตร ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ...อ่านต่อ