Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

รวมร้านอาหาร และที่พัก ในจังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จัดตั้งโดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ตาม ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 อันให้แยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมจังตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 สืบไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดียไทย, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ Google Maps

เลือกดู ร้านอาหาร และที่พัก ตามเขต / อำเภอ ในจังหวัดยโสธร

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด