Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เพื่อศึกษาด้านการพัฒนาป่าไม้และด้านการเกษตรที่เหมาะกับบริเวณต้นน้ำลำธารของภาคเหนือ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาเกี่ยวกับนิเวศน์วิทยา

28 พ.ย. 2555 404

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ Huai Hong Khrai Royal Development Study Center

  • ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ / แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
  • ที่อยู่ : 237 ม.4 ถ.เชียงใหม่-เชียงราย ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
  • โทรศัพท์ : 053389228 , 053389229
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2525 เพื่อศึกษาด้านการพัฒนาป่าไม้และด้านการเกษตรที่เหมาะกับบริเวณต้นน้ำลำธารของภาคเหนือ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาเกี่ยวกับนิเวศน์วิทยา