Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ บริเวณปากแม่น้ำระยองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติและทรัพยากรป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองต่อไป จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 หากสนใจเข้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน หรือรับฟังบรรยาย จัดสัมมนาหรือกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ติดต่อก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง โทร.038 - 940108

13 ก.พ. 2556 6184

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ Natures Learning Center Prachedi Klangnan

  • ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ / แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
  • ที่อยู่ : ถ.ถนนสมุทรคงคา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
  • ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ บริเวณปากแม่น้ำระยองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติและทรัพยากรป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองต่อไป จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 หากสนใจเข้าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน หรือรับฟังบรรยาย จัดสัมมนาหรือกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ติดต่อก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง โทร.038 - 940108