Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

ท่าฉลอม สมุทรสาคร

ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 105 ปี ของ ท่าฉลอม ก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจจากสุขาภิบาลท่าฉลอมในอดีต ได้ถูกยกฐานะเป็น เทศบาลนครสมุทรสาคร ทว่าไม่อาจลบความทรงจำและชื่อของ ท่าฉลอม ให้เลือนหายไปได้ ณ วันนี้ท่าฉลอมกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำสร้างรายได้ แก่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท ตลอดจนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้ามากกว่า 3 แสนคนต่อปี เอกลักษณ์อันโดดเด่นของ ท่าฉลอม ที่คงอยู่ถึงปัจจุบัน คือ เป็นเมืองท่าสำคัญในการสัญจรไปมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่าฉลอมยังได้ชื่อว่าเป็นตำบลที่มีการเติบโต

12 ธ.ค. 2556 975

ท่าฉลอม Tha Chalom

  • ประเภทสถานที่ : สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ / แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
  • ที่อยู่ : อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
  • ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 105 ปี ของ ท่าฉลอม ก่อเกิดเป็นความภาคภูมิใจจากสุขาภิบาลท่าฉลอมในอดีต ได้ถูกยกฐานะเป็น เทศบาลนครสมุทรสาคร ทว่าไม่อาจลบความทรงจำและชื่อของ ท่าฉลอม ให้เลือนหายไปได้ ณ วันนี้ท่าฉลอมกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำสร้างรายได้ แก่ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท ตลอดจนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้ามากกว่า 3 แสนคนต่อปี เอกลักษณ์อันโดดเด่นของ ท่าฉลอม ที่คงอยู่ถึงปัจจุบัน คือ เป็นเมืองท่าสำคัญในการสัญจรไปมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่าฉลอมยังได้ชื่อว่าเป็นตำบลที่มีการเติบโต