Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดรัตนเนตตาราม ปราจีนบุรี

วัดรัตนเนตตาราม หรือวัดล้านหอย ที่มีความวิจิตรบรรจงของงานพุทธศิลป์จากเปลือกหอย ที่หาชมไม่ได้ง่ายๆ และยังแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพื้นที่

23 ส.ค. 2561 49

วัดรัตนเนตตาราม Wat Rattanet Ta Ram