Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปง พระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอุบล ในช่วงสงกรานต์ของทุกปีชาวอุบลจะมาสรงน้ำกันอย่างเนืองแน่น คำว่า "อินทร์แปง" หมายถึงพระอินทร์เป็นผู้สร้างขึ้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวทิดพรหม) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนที่ 2 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดมหาวันหรือวัดป่าใหญ่ และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นวัดมหาวนาราม

03 มิ.ย. 2551 304

วัดมหาวนาราม Wat Mahawanaram

  • ประเภทสถานที่ : แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม
  • ที่อยู่ : ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
  • เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินทร์แปง พระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอุบล ในช่วงสงกรานต์ของทุกปีชาวอุบลจะมาสรงน้ำกันอย่างเนืองแน่น คำว่า "อินทร์แปง" หมายถึงพระอินทร์เป็นผู้สร้างขึ้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวทิดพรหม) ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนที่ 2 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดมหาวันหรือวัดป่าใหญ่ และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นวัดมหาวนาราม