Click

EDTguide กิน ดื่ม เที่ยว ร้านอาหารแนะนํา

รวมร้านอาหาร และที่พัก ในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่  เป็นจังหวัดหนึ่งของไทย ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีประชากร 1,655,642 คน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน รองจากกรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของพม่า

ร้านอาหาร ที่เที่ยว ที่พัก แต่ละจังหวัด